GIỚI THIỆU

Chi nhánh Dưỡng sinh Tỉnh Gia Lai là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Nghiên cứu và thực hành khoa học dưỡng sinh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Quyết định thành lập Chi nhánh dưỡng sinh tỉnh Gia Lai số 24 /QĐ-VNC, ngày 20 /04 /2019 của Viện Nghiên cứu và thực hành khoa học dưỡng sinh, Giấy Chứng nhân đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 08.19-ĐK cấp ngày 29/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

Nhiệm vụ, chức năng chủ yếu của Chi nhánh: Tổ chức tập huấn và phát triển mở rộng môn học dưỡng sinh cho tất cả mọi người, ứng dụng năng lượng sinh học để nâng cao sức khỏe cho những người tự nguyện tham gia học và luyện tập hàng ngày.Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu và thực hành khoa học dưỡng sinh. Phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề khoa học, phổ biến các kiến thức phổ thông về luyện tập dưỡng sinh cho cộng đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ đã được Viện phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trang Web này mở ra nhằm mục đích thông tin đến mọi người về hoạt động của Chi nhánh dưỡng sinh Gia Lai; đón nhận ý kiến của tất cả mọi người trên tinh thần xây dựng, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tập luyện. Trên tinh thần đó, chúng tôi lần lượt đưa lên trang web này những nội dung hoặc kế hoạch cũng như những việc làm mà Chi nhánh đã thực hiện.

Trang Web khi sử dụng lại thông tin từ Viện Nghiên cứu và thực hành khoa học dưỡng sinh, các Trung tâm hoặc Câu lạc bộ Dưỡng sinh các tỉnh bạn … đều có trích dẫn nguồn cụ thể.

Chúng tôi mong được sự quan tâm góp ý xây dựng của quý vị để trang Web ngày càng hoàn thiện.